202 – Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες στις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και να τους φέρει σε επαφή με θέματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, οι διαχειριστές και οι προγραμματιστές. Θα μελετήσουμε τις κύριες πλατφόρμες ανάπτυξης υπολογιστικών νεφών ανοικτού λογισμικού καθώς και την χρήση των διαθέσιμων εμπορικών λύσεων. Οι φοιτητές εισάγονται στις τεχνικές εγκατάστασης, παραμετροποίησης και διαχείρισης των πόρων ενός υπολογιστικού νέφους (υπολογιστές, μέσα αποθήκευσης και δικτύων) και επιπλέον έρχονται σε επαφή με τα υπολογιστικά νέφη από την οπτική γωνία του προγραμματιστή.

  • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά νέφη, κατηγορίες συστημάτων, δυνατότητες και αρχιτεκτονικές, μοντέλα παροχής υπηρεσιών, πλατφόρμες Υπολογιστικών Νεφών Ανοικτού Λογισμικού – OpenStack
  • Διαχείριση και παραμετροποίηση εικονικών μηχανών, ελαστικότητα
  • Εικονικές δικτυακές διασυνδέσεις σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, software defined network
  • Διαχείριση δεδομένων στα υπολογιστικά νέφη, συστήματα αποθήκευσης & κατανεμημένες βάσεις δεδομένων στα υπολογιστικά νέφη .
  • Ανάπτυξη εφαρμογών στα υπολογιστικά νέφη, Apache Hadoop & Amazon AWS, Μικρουπηρεσίες
  • Ασφάλεια και επίβλεψη διαθέσιμων πόρων
  • Συμβόλαια παροχής εργασιών, διαχείριση και χρονοπρογραμματισμός εργασιών στα υπολογιστικά νέφη.
  • Διαθέσιμες δωρεάν πλατφόρμες (Oceanos/ΕΔΕΤ), πλατφόρμες επί πληρωμή (Amazon ECS), οικονομικά μοντέλα χρήσης υπολογιστικού νέφους.
  • Υβριδικά υπολογιστικά νέφη
  • Σύγχρονα θέματα υπολογιστικών νεφών

Κωδικός μαθήματος: 202