Το Μεταπτυχιακό

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 3743/Β/07.09.2020) έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς /περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.

Το Π.Μ.Σ. εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (e-skills), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική  και αποσκοπεί να δημιουργήσει επαγγελματίες και στελέχη υψηλού επιπέδου για τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας, καλλιεργώντας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν σε:

 • Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης
 • Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους
 • Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα
 • Διεπαφές Χρήστη και Κινητές Τεχνολογίες
 • Προηγμένες Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων
 • Προηγμένες Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης
 • Συστήματα Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και Διάθεση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
 • Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM
 • Επιχειρησιακή Ανάλυση
 • NoSQL βάσεις δεδομένων
 • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα

Επιπλέον, αποσκοπεί να καλλιεργήσει και την οριζόντια δεξιότητα της Επιχειρηματικότητας μέσω της Τεχνολογίας.

Το παρόν Π.Μ.Σ. αποτελεί μετεξέλιξη του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών – Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services», το οποίο ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση 42029/Ε5 (ΦΕΚ 1284/τ.Β’/ 11.04.2012) και λειτούργησε με επιτυχία στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής τ.ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013 – 2018.