2η ειδίκευση: “Προηγμένες Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση”

Αφορά στη μελέτη προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όπως τα περιβάλλοντα εξατομικευμένης μάθησης, το Bring Your Own Device, τη μικτή μάθηση, τις νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες μάθησης, την  παιγνιδοποίηση, τους 3Δ-εκπαιδευτικούς κόσμους και τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα.