ΦΕΚ & Κανονισμός

Οι διατάξεις του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών βρίσκονται σε συμφωνία με:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) και ιδίως με τα άρθρα του Κεφαλαίου Στ’ «Δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών» και του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου Στ’».
  • Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.
  • Την εισήγηση της Συνέλευσης (συνεδρίαση 22/11.05.2020).
  • Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιδρύματος (συνεδρίαση 173/27.05.2020).
  • Την απόφαση 27 09.01.24 της συγκλήτου “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ Ίδρυσης (ΦΕΚ 3743/Β/07.09.2020) και τον νέο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.