Πρόγραμμα Σπουδών

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10) μεταπτυχιακά μαθήματα, πέντε (5) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5) στο Β’ εξάμηνο, καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί επιτυχώς στη διπλωματική εργασία (Γ’ εξάμηνο).

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων: 60 μονάδες από τα 10 μαθήματα που παρέχονται στο Π.Μ.Σ. και 30 μονάδες από τη διπλωματική εργασία.

Στο Β’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.. Μια ειδίκευση προσφέρεται εφόσον έχει επιλεχθεί τουλάχιστον από το 1/3 των μεταπτυχιακών φοιτητών του κύκλου σπουδών και όχι λιγότερους από επτά (7) φοιτητές.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής διδάσκονται εφόσον έχει εγγραφεί σε αυτά επαρκής αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή όχι λιγότεροι από πέντε (5) φοιτητές. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ενός κύκλου σπουδών είναι μικρότερος των 15 φοιτητών, η Συνέλευση μπορεί να τροποποιήσει τον παραπάνω αριθμό φοιτητών.