Ειδικεύσεις

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων:

  1. Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίεςαφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοσυστήματα (cybersystems), τα οποία είναι μια νέα γενιά συστημάτων με εξαιρετική δυναμική, οποία έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύου-των-Πραγμάτων (Internet-of-Things). Τα κυβερνοσυστήματα συνδυάζουν τις τεχνολογίες των ενσωματωμένων συστημάτων, των δικτύων επικοινωνιών και των συστημάτων λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργιών και δράσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και των σύγχρονων εφαρμογών.
  2. Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίεςαφορά στη μελέτη προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όπως τα περιβάλλοντα εξατομικευμένης μάθησης, το μοντέλο Bring Your Own Device, το μοντέλο μικτής μάθησης, οι νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες μάθησης, η αντίστροφη τάξη, η παιγνιδοποίηση, οι 3Δ-εκπαιδευτικοί κόσμοι και τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δεδομένων για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων στη σχολική εκπαίδευση και στις διδακτικές και μαθησιακές αναλύσεις για την υποστήριξη της έρευνας των εκπαιδευτικών.
  3. Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων: αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) και στην εξαγωγή της γνώσης με σκοπό την υποστήριξη της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.