Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες

Αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοσυστήματα (cybersystems), τα οποία είναι μια νέα γενιά συστημάτων με εξαιρετική δυναμική, η οποία έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύου-των-Πραγμάτων (Internet-of-Things). Τα κυβερνοσυστήματα συνδυάζουν τις τεχνολογίες των ενσωματωμένων συστημάτων, των δικτύων επικοινωνιών και των συστημάτων λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργιών και δράσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και των σύγχρονων εφαρμογών.

Δείτε τα μαθήματα ειδίκευσης: