3η ειδίκευση: “Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων”

Αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) και την εξαγωγή γνώσης με σκοπό την υποστήριξη λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.