Διπλωματική Εργασία

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε συνεργασία με διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος με τρέχον ερευνητικό ή τεχνικό ενδιαφέρον.

Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων διπλωματικών εργασιών, ο οποίος δημιουργείται από εισηγήσεις των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και στις οποίες περιγράφονται θέματα τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος, συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. οφείλει να προτείνει δύο (2) τουλάχιστον θέματα ανά κύκλο σπουδών.

Με την ανανέωση εγγραφής του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει και δηλώνει ένα (1) από τα θέματα του εδαφίου 2 στη Συντονιστική Επιτροπή προς έγκριση.

Ο επιβλέπων καθηγητής και τα άλλα δύο μέλη της Επιτροπής Εξέτασης πρέπει να ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η διπλωματική εργασία.

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη μέχρι τεσσάρων (4) διπλωματικών εργασιών ή και περισσότερων με απόφαση της Συνέλευσης.

Προϋπόθεση για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., δηλαδή αυτών που προσφέρονται στα Α’ και Β’ εξάμηνα φοίτησης.

Οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται για αξιολόγηση δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος σε ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης. Η αξιολόγηση γίνεται σε δημόσια παρουσίαση, η οποία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Οι διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος.

Δείτε τις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες για τον B Κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. εδώ