Διάρκεια Φοίτησης

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται εντός των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να επιτρέπει την παράταση του ανώτατου χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών για ένα (1) εξάμηνο επιπλέον των τριών (3) εξαμήνων της κανονικής διάρκειας και μόνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Ένας κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. μπορεί να αρχίζει το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 Μερική φοίτηση

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα και προσκομίζουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη, μπορούν να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από τη Συνέλευση. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δικαιούνται τον διπλάσιο χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης (αποφασίζει  η Συνέλευση του Τμήματος π.χ. για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης, δηλαδή τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 Προσωρινή Αναστολή Σπουδών

Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να χορηγεί άδεια προσωρινής αναστολής σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.