Τέλη Φοίτησης

Για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το ύψος των τελών φοίτησης διαμορφώνεται σε 2.100 € για κάθε φοιτητή για το σύνολο του κύκλου σπουδών (3 εξάμηνα).

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από τους φοιτητές σε τρεις (3) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από Επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά του φοιτητή, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ο Διευθυντής οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για το ύψος της οφειλής του και να ζητήσει την άμεση τακτοποίηση της οφειλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από τον φοιτητή, τότε ο Διευθυντής ενημερώνει τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι έγγραφη ενημέρωση του φοιτητή και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της φοίτησης του φοιτητή μέχρι την εξόφληση των οφειλών.