Τίτλος Σπουδών

Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και ειδικεύσεις μια εκ’ των παρακάτω:

  1. Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες
  2. Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
  3. Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων