Μαθήματα

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – Βασικές Γνώσεις – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Στο Α’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5) μαθήματα, όλα υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – Ειδικεύσεις – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Τα δύο (2) μαθήματα της ειδίκευσης που θα επιλέξει ο φοιτητής:

Ειδίκευση 1: Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες

Ειδίκευση 2: Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Ειδίκευση 3: Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων

Στο B’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5) μαθήματα, τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξει, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS): 60 μονάδες από τα 10 μαθήματα που παρέχονται στο Π.Μ.Σ. και 30 μονάδες από τη διπλωματική εργασία.

Η πλήρης περιγραφή των παραπάνω μαθημάτων παρατίθεται στον Οδηγό Σπουδών.