Προηγμένες Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

Αφορά στη μελέτη προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όπως τα περιβάλλοντα εξατομικευμένης μάθησης, το μοντέλο Bring Your Own Device, το μοντέλο μικτής μάθησης, οι νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες μάθησης, η αντίστροφη τάξη, η παιγνιδοποίηση, οι 3Δ-εκπαιδευτικοί κόσμοι και τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δεδομένων για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων στη σχολική εκπαίδευση και στις διδακτικές και μαθησιακές αναλύσεις για την υποστήριξη της έρευνας των εκπαιδευτικών.

Δείτε τα Μαθήματα Ειδίκευσης: