103 – Δίκτυα Επόμενης Γενιάς

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για τα δίκτυα επόμενης γενιάς. Δίκτυο Επόμενης Γενιάς (Next Generation Network, NGN) είναι ένα ενιαίο ευρυζωνικό δίκτυο που ενοποιεί όλους τους τύπους πρόσβασης, υποστηρίζει όλα τα είδη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο ετερογενή είδη κίνησης, όπως φωνή, δεδομένα και πολυμέσα. Το NGN βασίζεται στη μετάδοση πακέτων και χρησιμοποιεί τεχνολογίες μετάδοσης που λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service, QoS). Στο NGN οι λειτουργίες που αναφέρονται στις υπηρεσίες (service related functions) είναι ανεξάρτητες από τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην μεταφορά (transport-related technologies). Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται η διδασκαλία των παρακάτω αντικειμένων:

  • Εισαγωγή στα Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Networks, NGN): Αρχές και ορισμός ενός NGN, Γενικά χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονικές, Αρχιτεκτονική TISPAN, Femto-Κυψέλες, Προτυποποίηση στο 3GPP, Αρχιτεκτονική IMS, Πλατφόρμα παράδοσης υπηρεσίας, Επίπεδο μετάδοσης, Λειτουργίες Ελέγχου Προσάρτησης Δικτύου (NACF), Φορητότητα (mobility) και Νομαδισμός (nomadism).
  • Τεχνολογίες πολλαπλής πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) και Single-carrier FDMA, Code Division Multiple Access (CDMA) και W-CDMA, Πυκνή Πολυπλεξία Διαίρεσης Μήκους Κύματος (DWDM).
  • Ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς: Κυψελωτά δίκτυα 4G, τεχνολογίεςWiFi, WiMAX και LTE, Δίκτυα πέμπτης γενιάς 5G, Τεχνολογίες MIMO και massive MIMO.
  • Ενσύρματα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς: Αρχιτεκτονικές FTTx, Τεχνολογίες χαλκού: FTTC/VDSL/Vectoring, Τεχνολογίες οπτικής ίνας: Παθητικά Οπτικά Δίκτυα (PON) και Ενεργά Οπτικά Δίκτυα (AON), Τεχνολογίες οπτικών ζεύξεων ελευθέρου χώρου (FSO), Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
  • Δίκτυα Κορμού Επόμενης Γενιάς (Core Next Generation Networks): Congestion control, QoS, Admission control και Backhaul τεχνολογίες με έμφαση στο ATM και στο MPLS.
  • Βασικές αρχές οπτικών επικοινωνιών και δικτύων. Σύγχρονες εφαρμογές και υπηρεσίες για οπτικές επικοινωνίες.  Αρχές λειτουργίας οπτικών ινών και σύγχρονα πρότυπα (ITU-G.652). Ευρυζωνικά Δίκτυα Πρόσβασης : FTTH, FTTx, Διαφορετικές τεχνολογίες, PON, GPON, EPON, BPON μελλοντικές αρχιτεκτονικές WDM PON κλπ. Δίκτυα SONET-SDH,. SONET/SDH νέας γενιάς (NG-SONET) και πακέτα-μέσω-SONET.  Αρχές λειτουργίας πολυκυματικών οπτικών συστημάτων και σύγχρονα πρότυπα (ITU-T G.694). Οπτικά δίκτυα μεταφοράς (ΟΤΝ,  ITU G.709).
  • Επίδειξη βασικού συστήματος οπτικών επικοινωνιών. Μετρήσεις και Κριτήρια Απόδοσης Φυσικού στρώματος οπτικών δικτύων. Οπτικά δομοστοιχεία (πομποδέκτες και ενισχυτές).
  • Software Defined Networks (SDNs): Αρχιτεκτονική SDN, Η τεχνολογία OpenFlow, Floodlight OpenFlow Controller, Δικτυακός εξομοιωτής Mininet.
  • Σύγκλιση σταθερών και κινητών επικοινωνιών: Σύγκλιση δικτύων, Σύγκλιση συσκευών, Σύγκλιση υπηρεσιών, Παράγοντες που οδηγούν προς τη σύγκλιση, Φάσεις προς τη σύγκλιση, Παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς, Διεθνής εμπειρία στη μετάβαση προς δίκτυα και προσβάσεις επόμενης γενιάς, Εθνική στρατηγική δημιουργίας δικτύων επόμενης γενιάς.

Κωδικός μαθήματος: 103