102 – Κατανεμημένα Συστήματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη θεωρία, τις τεχνικές και τις τεχνολογίες των σύγχρονων κατανεμημένων συστημάτων. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται η διδασκαλία:

  • Των βασικών προβλημάτων (Fundamentals) του κατανεμημένου υπολογισμού και των κυριότερων επιλύσεών τους (π.χ. leader election, causality and time, consensus, mutual exclusion).
  • Τωνπλέονσημαντικώνθεμάτωνπουαναφέρονταισταομότιμα (peer-to-peer) συστήματα (π.χ. overlays, application areas, file sharing, platforms, distributed hash tables).
  • Τωνπλέονσημαντικώνθεμάτωνπουαναφέρονταιστιςκατανεμημένεςβάσειςδεδομένων (π.χ. data fragmentation, replication, concurrency, distributed transactions, architectures).
  • Βασικών θεμάτων των τεχνολογιών των σύγχρονων συστημάτων αποθήκευσης/επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου και κατανεμημένων συστημάτων αρχείων (π.χ. τεχνικά θέματα σχετικά με NoSQL DBs, Hadoop, HDFS, MapReduce, Spark).

Κωδικός Μαθήματος: 102