101 – Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχτούν:

  • Τις περιοχές ενδιαφέροντος, τις εφαρμογές και την αρχιτεκτονική του διαδικτύου των πραγμάτων.
  • Τις βασικές αρχές ενσωματωμένων συστημάτων και πως αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό αισθητήρων. Θα δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενσωματωμένου λογισμικού.
  • Τις τεχνολογίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων (wireless sensor networks) και πως αυτές χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του διαδικτύου των πραγμάτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.
  • Τεχνολογίες στα όρια του υπολογιστικού νέφους (edge computing) για το σχεδιασμό ενσωματωμένων υπολογιστικών επικοινωνιακών πυλών (embedded gateways). Θα δοθεί έμφαση στην αρχιτεκτονική των επικοινωνιακών πυλών καθώς και στις τεχνικές συγχώνευσης και ανάλυσης δεδομένων (data fusion/defusion techniques).
  • Τεχνολογίες υποδομής επικοινωνιακού και υπολογιστικού νέφους (backend technologies) για το διαδικτύου των πραγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι χρησιμοποιούμενες αρχιτεκτονικές, η ανάπτυξη υπηρεσιών και τα επικοινωνιακά πρωτόκολλα (MQTT, RestAPI, COAP).

Κωδικός μαθήματος: 101