221 – Συστήματα Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες τάσεις της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και στις αντίστοιχες εφαρμογές. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις στην εκπαίδευση με έμφαση στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θα παρουσιαστούν σύγχρονα εργαλεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση με έμφαση τις διαδικτυακές τεχνολογίες και το παράδειγμα του συμμετοχικού διαδικτύου (Web 2.0).
Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, Σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις, Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς, Η χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης, Μελέτες και στατιστικά στοιχεία, Το μέλλον των ΤΠΕ στη εκπαίδευση, Η διεθνής αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning): Ορισμός, Μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης, Ασύγχρονη Εικονική Τάξη, Σύγχρονη Εικονική Τάξη, Αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης και Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems, LMS), Τεχνολογικό υπόβαθρο των LMS: Προδιαγραφές LMS, Δημοφιλή LMS Ανοιχτού κώδικα. Συστήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού μαθήματος, Συστήματα οπτικοακουστικής τηλεδιάσκεψης, Συνεργατικά συστήματα, Παραδείγματα.
 • Εργαλεία και συστήματα συγγραφής πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου: Κύκλος ζωής μαθησιακού υλικού, εργαλεία δημιουργίας μαθησιακού υλικού, παραδείγματα.
 • Υπηρεσίες συμμετοχικού διαδικτύου (Web 2.0) στην Εκπαίδευση: Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice), Ιστολόγια (blogs), Wikis, Υπηρεσίες διαμερισμού πολυμέσων (Multimedia Sharing), Υπηρεσίες επισήμανσης περιεχομένου (Social Bookmarking), Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Social Networking), Διεθνής εμπειρία από τη χρήση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση, Θέματα ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου. Καλές πρακτικές.
 • Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Εκπαίδευση: Ευρυζωνική πρόσβαση (Broadband Access), Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web Hosting), Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), Λίστες επικοινωνίας, Υπηρεσία ενοποιημένων επικοινωνιών (Unified Communications), Υπηρεσία τηλεδιασκέψεων (Meetings), Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eClass), Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS), Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια (Blogs), Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες (Schoolpress), Συνεργατικά αρχεία και ημερολόγια (Grafis), Ενημερωτικός Κόμβος για το «Ασφαλές Διαδίκτυο» (Internet-Safety).
 • Αναδυόμενες εκπαιδευτικές τεχνολογίες: Νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες (Cloud Services), Κινητή Μάθηση (Mobile Learning), Αντεστραμμένη μάθηση (Flipped Learning), Μικτή Μάθηση (Blended Learning), Παιχνιδοποίηση (Gamification), Φορητές τεχνολογίες (Wearable Technologies), «Φέρτε τη συσκευή σας» (Bring Your Own Device, BYOD), Περιβάλλοντα Προσωποποιημένης Μάθησης (Personalised Learning Environments, PLE), 3Δ Εκτύπωση (3D Printing).
 • Ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: Μαζικά Ανοικτά Online Μαθήματα (MOOCs), Ανοικτό Περιεχόμενο (Open Content), Ανοικτοί Μαθησιακοί Πόροι (Open Educational Resources), Ανοικτό προγραμματιζόμενο υλικό (Open hardware).
 • Προηγμένα 3Δ Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality, VR), Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality, AR), Συγχωνευμένης Πραγματικότητας (Merged Reality, MR), Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (STEM).
 • Εισαγωγή στην Αναλυτική των Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Analytics) για την τεχνολογικά υποστηριζόμενη διδασκαλία και μάθηση: Θεωρίες, μέθοδοι και τεχνολογικές εφαρμογές για αξιοποίηση στη Μάθηση, στη Διδασκαλία, στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων, και στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Συστήματα λήψης αποφάσεων στην Εκπαίδευση μέσω της Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων, Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και Μαθησιακή Αναλυτική (Learning Analytics).
 • Πληροφοριακά συστήματα για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Ο ρόλος των ανοικτών εκπαιδευτικών δεδομένων, Κυβερνητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικά Δίκτυα για τη σχολική, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα.
 • Ειδικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάπλαση της επόμενης γενιάς ψηφιακά εγγράμματων πολιτών: eTwinning, eSafety Label Plus, EduWeb, εργαστήριο (hands on activities).

Κωδικός μαθήματος: 221