231 – Επιχειρησιακή Ευφυία

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες προκειμένου να γίνουν ικανοί να χρησιμοποιούν τα αποθετήρια δεδομένων (data warehouses) για την άντληση επιχειρησιακής ευφυΐας και κατά συνέπεια να εργαστούν ως δημιουργοί επιχειρησιακής ευφυΐας. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις τεχνολογίες επιχειρησιακής ευφυΐας και τη δυνατότητά τους στην υποστήριξη αποφάσεων εντός της επιχείρησης. Στην ύλη του μαθήματος μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται η διδασκαλία:

  • Των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και την εφαρμογή τους στα επιχειρησιακά δεδομένα (π.χ. decision making process, common strategies and approaches, Decision Support Systems (DSS) – components – classification, εvolution and applications)
  • Των συστημάτων επιχειρησιακής ευφυΐας (πλατφόρμες) και της σχέσης τους με τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (π.χ. BI architecture and components, BI platforms , business reports – components and structure, OLAP and OLTP and their applications)
  • Της οπτικοποίησης (visualization) των δεδομένων και του σχεδιασμού της οπτικοποίησης (π.χ. data visualization and different types of data, basic and composite charts, characteristics and the types of dashboards, dashboard design).
  • Της έννοιας της Διοίκησης Επιχειρησιακής Απόδοσης (Business Performance Management) και της σχέσης της με την επιχειρησιακή ευφυΐα (π.χ. BPM cycle, Performance Measurement System and key performance indicators, balanced scorecards, visual and business analytics (BA) in BI).
  • Της Συνεργατική Λήψης Αποφάσεων, τη Διαχείριση της Συλλογικής Γνώσης και την Παροχή Συστάσεων και της σχέσης τους με την επιχειρησιακή ευφυΐα (π.χ Collaboration Support Technologies, Communities of Practice, knowledge management, ontologies, argumentation mining, recommender systems and collaborative filtering)

Κωδικός Μαθήματος: 231