Επιλογή Εισακτέων

Κριτήρια επιλογής

Μετά τη λήξη της προθεσμίας η Γραμματεία προωθεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σε τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη και προχωρά στην κατάστρωση πίνακα αξιολόγησης με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ. συνεκτιμώντας τα παρακάτω κριτήρια:

 • Τον γενικό βαθμό πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 30%,
 • Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με συντελεστή βαρύτητας 20%,
 • Τις ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, τα πρόσθετα πτυχία ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους του υποψηφίου, με συντελεστή βαρύτητας 10%,
 • Την τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα, με συντελεστή βαρύτητας 10%,
 • Την απόδοση κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

Διαδικασία επιλογής

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων  σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης καλεί τους υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, η οποία αποβλέπει:
 • Στη διαπίστωση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και γενικότερα της συγκρότησης της προσωπικότητάς του υποψηφίου.
 • Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.
 1. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν στην κλίμακα 0 έως 10. Η απόδοση του υποψηφίου στην προφορική συνέντευξη προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής.
 2. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου βασικών σπουδών.
 4. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει τον Πίνακα Αξιολόγησης προς έγκριση στη Συνέλευση.
 5. Με μέριμνα της Γραμματείας του Π.Μ.Σ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ο εγκεκριμένος από τη Συνέλευση πίνακας αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 6. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., την οποία ορίζει η Συνέλευση. Η επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.
 7. Η Συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων, ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες και η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την ανάρτηση του τελικού πίνακα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 8. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ., καταθέτοντας σχετική δήλωση ένταξης. Η μη ανταπόκριση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον επιλεγέντα, η Συνέλευση μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο Π.Μ.Σ. εφόσον προσκομίσει τεκμήρια για συνθήκες που αντικειμενικά τον εμπόδισαν να υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση ένταξης στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις.