Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα λοιπά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.,
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών
 5. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,
 6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται),
 7. Αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν),
 8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2),
 9. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές,
 10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δύο όψεων, ή Διαβατηρίου.

Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική αποδοχή του ενδιαφερόμενου.