Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών στο ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 36/15-02-2021 συνέλευση του τμήματος.
Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.