Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών στο ΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ –  ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», έχοντας υπ’ όψη :

 • Τις διατάξεις του Ν4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους: Ν4521/2018, Ν4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), Ν4635/2019 (ΦΕΚ167/Α/30-10-2019) και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» .
 • Απόφαση ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για αποδοχή διαχείρισης του έργου (12/8-1-2021 Απόφαση της 129ης Συνεδρίασης της ΕΛΚΕ).
 • Τον Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 6087/Β/31-12-2020).
 • Το υπ. αρίθμ. ΦΕΚ 3743/07.09.2020/τ. Β «Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Technologies and Services of Smart Informatics and Communication Systems)”».
 • Τo υπ. αρίθμ. ΦΕΚ 3910/14.09.2020/τ. Β’ «Έγκριση Κανονισμού του ΠΜΣ ‘’Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».
 • Το υπ. αριθμ. 36/15-02-2021 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2020 – 2021, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προς ανάθεση έργου, ενδέχεται να απαιτηθεί για τις ανάγκες και την ορθή υλοποίηση αυτού, η πραγματοποίηση μετακινήσεων από μέρους του δικαιούχου. Οι δαπάνες για τη μετακίνηση του δικαιούχου περιλαμβάνουν τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση αυτού. Οι δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην συμβατική αμοιβή του δικαιούχου και καταβάλλονται επιπλέον αυτής, κατόπιν προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον Φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4485/2017. Το κόστος τυχόν μετακίνησης του/της δικαιούχου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ και την αντίστοιχη κατηγορία δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΠΜΣ. Οι δαπάνες της κάθε μετακίνησης θα καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως εκάστοτε ισχύει και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και τους ειδικότερους όρους που μπορεί να τίθενται στον Κανονισμό του ΠΜΣ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι:

 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μετα-πτυχιακού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στα προανα-φερθέντα γνωστικά αντικείμενα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ.).
 • Να τεκμηριώνουν συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα ανάλογου επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο κάθε θέσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (διπλώματα ή πτυχίο, διδακτορικό, μεταπτυχιακό). Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με εκτενή αναφορά και τεκμηρίωση των σπουδών του επιστημονικού έργου, της επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και της διδακτικής προϋπηρεσίας.
 4. Αντίγραφο ταυτότητας.
 5. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν οποιοδήποτε συναφές προς το αντικείμενο της πρόσκλησης στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, αριθμημένα και να υποβληθούν μέχρι την 24/2/2021 (ώρες 9.00-13.00 μ.μ.) στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Κουκούλι, Πάτρα.

Τογνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα, θα πρέπει να έχει συνάφεια με αυτό που απαιτείται για τα μαθήματα των προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ο υποψήφιος να διατίθεται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, ώστε να ολοκληρώνεται η διδασκαλία του μαθήματος του Προγράμματος. Κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες δημοσιεύσεις κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/ συνέδρια διεθνούς κύρους και η τυχόν διδακτική εμπειρία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. .

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 369236, κ Κων/νο Ακτύπη.

Γνωστικά Αντικείμενα

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Α’ Εξάμηνο Σπουδών

Μάθημα: 101 (Υ) Διαδίκτυο των Πραγμάτων

 • Λειτουργικά συστήματα για ΙοΤ πλατφόρμες,
 • Backend τεχνολογίες επικοινωνίας για IoT,
 • DevOps για IoT.

Μάθημα: 102 (Y) – Κατανεμημένα Συστήματα

 • Kατανεμημένος Υπολογισμός με τη χρήση της Python και του MPI.

Μάθημα: 103 (Y) – Δίκτυα Επόμενης Γενιάς

 • Ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς: Κυψελωτά δίκτυα 4G, τεχνολογίες WiFi, WiMAX και LTE, Δίκτυα πέμπτης γενιάς 5G, Τεχνολογίες MIMO και massive MIMO,
 • Σύγκλιση σταθερών και κινητών επικοινωνιών: Παρουσίαση της virtual 5GC αρχιτεκτονικής ως ενιαία αρχιτεκτονική σύγκλισης, Σύγκλιση δικτύων, Σύγκλιση QoS υπηρεσιών, Παράγοντες και Φάσεις που οδηγούν προς τη σύγκλιση. Παρουσίαση ροής σηματοδοσίας (signaling flow) ταυτοποίησης συνδρομητή σε δίκτυα σύγκλισης,
 • Διεθνής εμπειρία στη μετάβαση προς δίκτυα και προσβάσεις επόμενης γενιάς: Παράδειγμα Δίκτυα 5G σταθερής Ασυρμάτου Ευρυζωνικής Προσβάσεως (Fixed Wireless Broadband FWB).

Η αίτηση βρίσκεται εδώ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.