Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων των υποψήφιων φοιτητών στο ΠΜΣ υπό την αίρεση της έγκρισης του από τη συνέλευση του τμήματος.
Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.