Ανακοινώσεις

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων των υποψήφιων φοιτητών στο ΠΜΣ υπό την αίρεση της έγκρισης του από τη συνέλευση του τμήματος. Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών στο ΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ –  ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», έχοντας υπ’ όψη : Τις διατάξεις του Ν4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους: Ν4521/2018, Ν4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), Ν4635/2019 (ΦΕΚ167/Α/30-10-2019) και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» . Απόφαση ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για αποδοχή διαχείρισης του έργου (12/8-1-2021 Απόφαση της 129ης Συνεδρίασης της ΕΛΚΕ). Τον Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 6087/Β/31-12-2020). Το υπ. αρίθμ. ΦΕΚ 3743/07.09.2020/τ. Β «Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Technologies and Services of Smart Informatics and Communication Systems)”». Τo υπ. αρίθμ. ΦΕΚ 3910/14.09.2020/τ. Β’ «Έγκριση Κανονισμού του ΠΜΣ Περισσότερα…

Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών στο ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 36/15-02-2021 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών (Παρασκευή, 22/1/2021)

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Παρασκευή 22η Ιανουαρίου 2021. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και έντυπα (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στην Γραμματεία), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2021. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι φοιτητές έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ πριν τις 04/01/2021, να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση τους στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ καθώς υπήρχε λειτουργικό πρόβλημα το οποίο τώρα έχει διορθωθεί. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα, ΤΚ 26334, ΕλλάδαΙστοσελίδα: https://smart-ict.ece.uop.gr/Email: smart-ICT.ece [AT] uop.grΤηλέφωνο: (+30) 2610 369236

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2021. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων: (α) Ευφυή Κυβερνο-συστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Περισσότερα…

Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση των οφειλόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ για την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα, 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:00Καθηγητής: Σπύρος Συρμακέσσης (syrma@uop.gr) Μηχανική μάθηση, 24 Σεπτεμβρίου 2020 στις 09:00Καθηγητής: Ιωάννης Ζαχαράκης (zaharakis@uop.gr) Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως και για τη συμμετοχή σας απαιτείται: (α) η συμπλήρωση της φόρμα που θα βρείτε εδώ και (β) η επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας εξέτασης.